Regulamin

POJĘCIA I DEFINICJE:

FIRMA/SPRZEDAJĄCY – właściciel sklepu www.sklep-monemone.eu

SKLEP INTERNETOWY (SKLEP)– należy przez to rozumieć serwis internetowy dostępny pod www.sklep-monemone.eu, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;

KLIENT – osoba fizyczna (w tym konsument – w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

TOWAR /PRODUKT – produkty sprzedawane w Sklepie internetowym będący przedmiotem w umowie sprzedaży między Kupującym a Sprzedającym.

RACHUNEK / FAKTURA – dowód sprzedaży wystawiany przez Sprzedającego, zawierający dane identyfikacyjne przedmiotu sprzedaży wraz z jego ceną brutto wyrażoną w polskich złotych.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy działający pod adresem sklep-monemone.eu jest własnością firmy:

Firma Usługowa Dawid Forreiter

ul.Elżbiety 18

47- 400 Racibórz

NIP : 639-190-14-88

REGON: 241978414

W stosunku do której w dalszej części Regulaminu używa się pojęcia Sprzedający.

 

 

1.2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.3. Sprzedaż towarów w sklepie sklep-monemone.eu odbywa się za pośrednictwem sieci Internet.

1.4.Składając zamówienie za pośrednictwem strony www.sklep-monemone.eu, Kupujący zawiera umowę sprzedaży, regulowaną przepisami Kodeksu Cywilnego, w której stronami są: Kupujący oraz Sprzedający.

1.5. Korzystanie z oferty sklepu sklep-monemone.eu jest jednoznaczne z zapoznaniem się Kupującego z niniejszym regulaminem oraz jego akceptacją.

1.6. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep-monemone.eu/regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

1.7. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny następujących wymagań technicznych:

a) dostęp do sieci Internet,

b) przeglądarka internetowa Firefox w wersji 23 lub nowsza z włączoną obsługą języka JavaScript,

c) przeglądarka internetowa Opera w wersji 16 lub nowsza z włączoną obsługą języka JavaScript,

d) przeglądarka internetowa Chrome w wersji 29 lub nowsza z włączoną obsługą języka JavaScript,

e) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 10 lub nowsza z włączoną obsługą języka JavaScript,

f) poczta elektroniczna.

1.8. Zamieszczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w szczególności informacji naruszających dobra osobiste osób trzecich jest zabronione.

 

§ 2. OFERTA

2.1. Ofertę sklepu sklep-monemone.eu stanowią produkty dostępne w sprzedaży w momencie składania zamówienia przez Kupującego.

2.2. Ceny produktów znajdujących się w ofercie sklepu sklep-monemone.eu wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto.

2.3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen produktów.

2.. W sprzedaży promocyjnej oraz w ramach wyprzedaży dostępna jest ograniczona liczba towarów. Towary objęte promocją lub wyprzedażą dostępne są do wyczerpania zapasów.

§ 3. REJESTRACJA

3.1. Rejestracja konta przez użytkownika polega na podaniu w formularzu rejestracyjnym, dostępnym w Witrynie następujących informacji: adresu poczty elektronicznej i hasła, danych niezbędnych do realizacji składanych następnie zamówień, akceptacji Regulaminu i wyborze przycisku „zarejestruj się”. Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w Regulaminie.

3.2. W wyniku przeprowadzonej rejestracji, użytkownikowi przyporządkowane zostaje konto, umożliwiające identyfikację czynności podejmowanych przez użytkownika za pośrednictwem Witryny, w tym składanie zamówień w Sklepie.

3.3.Dostęp do konta jest możliwy po wprowadzeniu przypisanego do danego konta e-maila oraz hasła. Hasło należy zachować w tajemnicy i chronić przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

3.4.Usługodawca udostępnia możliwość usunięcia konta w każdym czasie, poprzez przesłanie stosownego żądania na adres Usługodawcy monemoneart@gmail.com Rezygnacja z konta nie ma wpływu na realizację złożonych Zamówień potwierdzonych przez Usługodawcę (doszło do zawarcia umowy, co nie pozbawia Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w Regulaminie).

3.5. Usługa konta w Witrynie świadczona jest przez Usługodawcę nieodpłatnie.

3.6. Usługodawca może czasowo zawiesić dostęp do konta, lub wypowiedzieć dostęp do konta użytkownikowi z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia (informując go o tym mailowo), w razie stwierdzenia wykorzystania konta w sposób sprzeczny z Regulaminem lub niezgodnie z jego przeznaczeniem.

 

 

 

§ 4. ZAMÓWIENIA

4.1. Składanie zamówień  nie wymaga od Kupującego uprzedniej rejestracji w systemie zamówień Sklepu..

4.2. W zamówieniu Klient dokonuje:

a) wyboru zamawianych Towarów poprzez dodanie ich do koszyka,

b) wyboru sposobu dostawy oraz miejsca dostawy i adresu na jaki ma być wystawiony rachunek (mogą to być różne adresy).

c) wyboru sposobu płatności.

4.3. Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży. W wyniku złożenia przez Klienta Zamówienia oraz potwierdzenia przyjęcia złożonego zamówienia w drodze elektronicznej, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

4.6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności Towaru objętego zamówieniem, Sprzedawca informuje niezwłocznie Klienta, nie później niż w ciągu 14 dni od momentu zawarcia umowy i dokonuje zwrotu otrzymanej od Klienta kwoty. W takiej sytuacji umowa między Sprzedawcą a Klientem uznawana jest za niezawartą.

4.7. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem strony www.sklep-monemone.eu  przez 24 godziny na dobę / 7 dni w tygodniu

4.8. Potwierdzeniem złożenia zamówienia w sklepie sklep-monemone.eu  jest e-mail wysłany na wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia adres, z informacją o aktualnym statusie zamówienia.

4.9. Sklep-monemone.eu zastrzega sobie prawo do kontaktu mailowego lub telefonicznego z Kupującym, jeśli będzie wymagać tego sprawne dokończenie transakcji.

4.10. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości podczas składania zamówienia bądź w trakcie jego realizacji, Kupujący zobowiązany jest do kontaktu mailowego lub telefonicznego ze Sklepem w celu wyjaśnienia nieścisłości.

4.11. Czas realizacji zamówienia to czas liczony od momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu wpłaty za zamówiony towar .

4.12. Czas realizacji zamówienia to 1 dzień roboczy w przypadku towarów dostępnych od ręki lub do 5- 10  dni roboczych w przypadku zamówień spersonalizowanych.

4.13. Czas realizacji zamówień spersonalizowanych może ulec wydłużeniu ze względu na magazynowy brak tkanin wybranych przez Kupującego. Sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego o wydłużonym czasie realizacji zamówienia przed zawarciem umowy sprzedaży.

4.14. Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane osobowe podane przez Kupującego w formularzu zamówienia podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).

§ 5. PŁATNOŚĆ

5.1. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić,przelewem bankowym za towar oraz przesyłkę na rachunek Sklepu podany w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia;

5.2. Do każdego zakupu dołączany jest dowód sprzedaży w postaci rachunku/ faktury.

5.3. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), oraz wszelkie inne składniki.

5.4.  Sklep nie prowadzi sprzedaży i wysyłek za pobraniem.

 

§ 6. DOSTAWA

6.1.  W przypadku braku płatności lub potwierdzenia Zamówienia przez Kupującego w ciągu 7 dni roboczych, zamówienie zostanie anulowane przez Sklep Internetowy sklep-monemone.eu , o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej.

6.2.  Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Sprzedawcy,

6.3.  W chwili, gdy wszystkie Zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki, wysyłany jest e-mail o skompletowaniu Zamówienia. Klient otrzyma ostatnią wiadomość informującą o statusie Zamówienia, kiedy Zamówienie zostanie wysłane do Klienta.

6.4.  Po wysłaniu do Klienta Zamówienia są doręczane, w zależności od wybranego sposobu wysyłki, w czasie:

a)        Kurier: do jednego dnia roboczego

b)        Poczta Polska priorytet:do 2 dni roboczych,

6.5. Na termin realizacji dostawy składa się przygotowanie Towaru do wysłania oraz czas dostawy przez przewoźnika. Przesyłka jest przekazywana do wysłania w następnym dniu roboczym po dniu w którym nastąpiło wysłanie potwierdzenia zamówienia.

6.6. Koszt dostawy wynosi odpowiednio:

a) przesyłka kuriersk GEIS płatność z góry – 13,50 zł ( do 5 kg )

b) przesyłka Poczta Polska List Polecony Priorytet – 7 zł ( przy wyborze 1 szt opaski na uszy )

6.7.Koszty przesyłki pokrywa Klient. Koszt dostawy zostanie każdorazowo przedstawiony Klientowi do zaakceptowania przed dokonaniem zamówienia.

6.8. Sklep-monemone.eu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie bądź niedostarczenie zamówienia, wynikające z błędów popełnionych przez Kupującego podczas wypełniania formularza dostawy.

6.9. Istnieje możliwość wysyłki towaru za granicą, po uprzednim ustaleniu wyboru dostawcy oraz ceny.

§ 7. REKLAMACJE

7.1. Sprzedający udziela Kupującemu dwunastomiesięcznej gwarancji na zakupiony towar.

7.2. W przypadku zaistnienia niezgodności towaru z umową Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od momentu stwierdzenia wady. Reklamacja powinna być sporządzona na piśmie i zawierać dokładny opis wady, czas jej stwierdzenia, jak również dane Kupującego niezbędne do zwrotu kosztów poniesionych z tytułu niezgodności towaru z umową, jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie.

7.3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedłożenie wadliwego towaru wraz z dowodem jego zakupu oraz Formularzem reklamacyjnym Sprzedawcy.

7.4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, sklep zobowiązuje się zwrócić Kupującemu koszty przesyłki, jakie musiał ponieść w związku z odesłaniem wadliwego towaru.

7.5. Sklep monemone.eu nie ponosi odpowiedzialności za różnice między stanem faktycznym a wizualizacją produktu przedstawioną w Sklepie, wynikłe z indywidualnych ustawień komputera Kupującego i informuje, iż niezgodności te nie mogą stanowić roszczeń reklamacyjnych ani podstawy do zwrotu zakupionego towaru.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I WYMIANA TOWARU

7.1.Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.Towary spersonalizowane - szyte na indywidualne zamówienie, nie podlegają odmowy i wymiany towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

1.pisemnie na adres: MoneMone ul.Elżbiety 18 47-400 Racibórz

2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: monemoneart@gmail.com

7.2.Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 1  do Ustawy o Prawach Konsumenta . Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.3.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

7.4.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

7.5.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.6.Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: MoneMone ul.Elżbiety 18 47-400 Racibórz

7.7.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7.8.Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

  1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

7.9.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim .Zawartość strony internetowej Sklepu Internetowego, włącznie z tekstami, grafikami, zdjęciami, zdjęciami animowanymi, filmami, ilustracjami i w niektórych przypadkach dźwiękami i oprogramowaniem, jest własnością monemone.eu Treści te są chronione prawem autorskim i innymi prawami. Ich wykorzystanie dozwolone jest wyłącznie za wyraźną zgodą monemone.eu

8.2. Zmiana Regulaminu:

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

2,W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

    1. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

FORMULARZ REKLAMACJI 

FORMULARZ ZWROTU

FORMULARZ WYMIAN

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe